گویند لحظه است روییدن عشق *آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد....

در کتابی معانی عشق از نظر مردم را خواندم

یکی گفت عشق دریای است که دو ساحل را به هم پیوند می دهد

یکی گفت عشق کویری بی انتهاست که پایانی ندارد 

یکی گفت عشق مانند سیبی است که به طور مساوی در بین دو نفر تقسیم می شود

یکی گفت عشق یعنی از خود گذشتن برای دیگری 

و شخصی دیگر گفت عشق حسرت چیزی است که نخواهی داشت

و شخصی گفت عشق تقسیم تمام زندگی دو نفر است

و شخصی گفت عشق مانند قفلی است برقلبها

و شخصی گفت عشق نگاهی ازمحبت است

نگاهی ازمحبت

/ 1 نظر / 36 بازدید
مارال

مورد آخرشو منم موافقم[پلک] اوایل بیشتر به ما سر میزدی[چشمک]