نظر 4 مرجع تقلید درباره ازدواج موقت

حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی

در ازدواج اذن پدر شرط است مگر اینکه در ازدواج دائم دختری رشیده باشد و پدر یا جد پدری او بی جهت با ازدواج دائم مخالفت نماید که در این صورت دختر میتواند بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج کند، اما اگر دختر رشیدهای که صلاح خود را میداند و بهدلیل بالا رفتن سن خود امیدی به ازدواج دائم نداشته باشد و پدر یا جد پدریاش بیجهت با ازدواج موقت او مخالفت میکند، میتواند بدون اذن ولی و در صورتیکه ازدواج موقت برای او خیر و صلاح باشد، ازدواج موقت کند.اگر رشیده نباشد بدون اذن ولی نمیتواند و اگر رشیده باشد شرایط پاسخ به سئوال اول را دارد.


تقبیح ازدواج موقت، تقبیح حکم خداوند است و کسی نمیتواند این حلال خدا را تقبیح کند.

 

حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی

این کار بدون کسب اجازۀ ولى دختر جایز نیست.
منظور از باکره دخترى است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

شک نیست که نکاح موقت در شریعت اسلام جایز است، ولى نباید وسیله هوسبازى افراد هوسباز شود؛ و احتیاط آن است تا ضرورتى نباشد اقدام به این کار نشود.

 

حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

اگر دختر باکرهای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است –یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد- بتواند زندگانی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیمگیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آنکه فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند احتیاجی به اجازه پدر یا جد پدری خود ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاج واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دختری که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.

اصل ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام کاری جایز است و تقبیح نسبت به اصل ازدواج موقت کار صحیحی نیست؛ هر چند ممکن است ازدواج موقت در بعضی موارد و شرایط به مصلحت بعضی از افراد اعم از زن و مرد نباشد.

 

حضرت آیت الله حسین نوری همدانی

عقد دختر باکره بدون اجازه و رضایت پدر باطل است و فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست.

/ 0 نظر / 10 بازدید